לוגו אושר עד קישור לדף הבית

תקנון האתר

אושר עד – תקנון האתר

אנא קרא/י את התנאים המופיעים בתקנון זה לפני השימוש באתר.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אושר עד ("החברה"), רשת מרכולים מובילה בשוק קמעונאות המזון בישראל, המתנהל תחת הכתובת הבאה: www.osherad.co.il או בכתובת אחרת כפי שיתעדכן מעת לעת (האתר, יחד עם תוכנו ושירותיו, "האתר").

האתר משמש, בין היתר, כפלטפורמה פרסומית ושיווקית של החברה במסגרת מאמציה לייעל ולקדם את השירותים המוענקים ללקוחותיה, כמו גם להצגת החברה, סניפיה והצעת שירותים שונים ("תכני האתר").

  1. הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר

כל שימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאים אלה ("שימוש" או "התקנון" בהתאמה). תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין כל המבקרים באתר וכן למשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו לרבות הקישורים לאמצעי המדיה הדיגיטלית השונים כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיו"ב ("המשתמש" או "אתה").

אנא קרא תקנון זה בעיון, משום שעצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווה הסכמתך לתנאיו וכן למדיניות הפרטיות והשירות של החברה, אותה ניתן למצוא בכתובת  https://osherad.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8/  (מדיניות האתר) (יחד, "תנאי החברה"). אם אינך מסכים לתנאי החברה במלואם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר. החברה עשויה לעדכן את תנאיה מעת לעת ותנאיה המעודכנים יהיו אלו המחייבים, לכן מומלץ לחזור ולעיין בהם בהתאם.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מתייחס באופן שווה לנשים ולגברים.

  1. התחייבויות המשתמש

החברה רוצה להבטיח כי האתר ינוהל באופן תקין וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות:

2.1.       להתחזות לאדם או גוף כלשהו.

2.2.       שימוש בתכני האתר, לצרכים מסחריים, לשם הפצה של תכני האתר, לכל שימוש שאינו חוקי או מוסרי, או שהינו למטרות זדון ו/או בניגוד לתנאי החברה.

2.3.       שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.

2.4.       הפצת "דואר זבל" או הצפה של שרתי האתר בכל דרך.

2.5.       הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את האתר.

2.6.       הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או אשר מתבססים על כל תוכן אחר שמקורו באתר.

2.7.       פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא החזקת מנוי מתאים וקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

2.8.       הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.

2.9.       הפצת קישור אל האתר מתוך אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר לפי שיקול דעתה, לרבות אם לא תעמוד בתנאי החברה או תעשה שימוש אסור באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.

החברה לא תישא באחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים מהאתר בכל דרך אחרת. מבלי לגרוע מהאיסורים שלעיל ומכל הוראה אחרת בתנאי החברה, המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפצת קישור, הצגה או פרסום של האתר ו/או חלקים ממנו, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

  1. מדיניות הפרטיות – הגנה על פרטיות המשתמשים

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת בכתובת: https://osherad.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8/ (מדיניות האתר)

  1. היעדר אחריות למצגים

החברה מספקת את האתר, המידע והתכנים במסגרת האתר כמות שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור לאתר. למען הסר הספק, כל המידע באתר, לרבות התמונות והסרטונים ("המידע באתר"), מוצג לצורך המחשה בלבד ואין בהצגתו משום התחייבות או הבטחה מצד החברה.

החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע באתר. בהתאם לכך, המשתמש מודע ומסכים כי כל הסתמכות על מידע כאמור נעשה באחריותו הבלעדית ובהתאם לשיקול דעתו ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל ו/או השימוש באתר.

מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמשים באתר ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע באתר.

החברה נוקטת אמצעים מקובלים כדי שהשימוש באתר יהיה בטוח ותקין, אך חשוב לציין כי אף אתר אינטרנטי אינו בטוח לחלוטין ומשכך, החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת או נקי משגיאות. בייחוד, החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי השימוש באתר יתאים לדרישותיך או צרכיך.

  1. הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך ו/או מי מטעמך לכל נזק תוצאתי, נלווה, או עקיף, הנובעים מהשימוש באתר, אף אם החברה או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך.

כמו כן, החברה אינה תהיה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע באתר, על ידי מי מהמשתמשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאין לחברה שליטה עליו.

  1. קניין רוחני

כל המידע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את המידע שבאתר, ו/או לעשות בו או שימוש בניגוד לתנאים באתר, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, תכניו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.

כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים.

  1. כללי

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, זמינות התכנים הניתנים בו, וכן לשנות את המידע באתר וכל מאפיין אחר, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על השימוש באתר ותנאיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. החברה רשאית להמחות את זכויותיה באתר או בנוגע אליו לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

עודכן לאחרונה: מרץ 2023.